įvaisyti

įvaisyti
įvaisýti žr. įvaisinti: 1. Sut, N, Š, Rtr, , NdŽ, , Sg, Antš Tu įvaisysi sodelį, turėsma vaisių ir uogų J.Bil. Vynmedis senovėje Prūsų žemėje kryžiuočių laiku įvaisytas LTII552(Bs). Vaisiaus medžių daugiaus reik įvaisýti Kin. Invaisýsiu mėlynukes bulves Pns. Įvaisyt žuvis SD168. Dievas įstatė moterystę žmonių giminei įvaisýti A.Baran. Adomas, jei vienas be moters būtų pasilikęs, nebūtų galėjęs svieto įvaisyti BPI178. Ansai senas mistras čertas … ant to remesto užsėdo, idant mus atvadžiotų nuo tikro mokslo Pono mūsų, išvadžiodamas mus per rėdytojus savo, kuriuos čionai savi ant to svieto daug įvaisė MP99. | refl. tr.: Išsistatė gražias trobas, įsivaisė sodus Vaižg. Reikia nuspirkt porą krūmų [braškių] – nor insivaisýt Srj. 2. refl. Sut, , Č, PnmR Daug pelių įsivaĩsė Skp. Baltos kirmėliūtės grūdely insvaĩsę Dglš. Kanda labai, įsivaĩso jų (blakių), negali apsigint Pl. Jei insivaĩso namuosa čirklys, tai jau miego nėra LKT381(Vs). Insivaisìs kuoja visur DrskŽ. Patys tie krūmai įsivaĩso Pl.(aviečių) nei sodint nereikia, kai įsivaĩso Slm. Prie pirties te yr [apynys], insivaĩsęs ir auga Avl. Iš tų dvylikos jo sūnų įsivaĩsė didi giminė izraelitų A.Baran. Įsivaisė giminė žmonių ir įsiduksino raskažyse svieto MP223. 3. refl. Lp atsirasti, įsimesti: Pas tą žmogų insivaĩsė velnias Db. | Jam vėžys lūpoj įsivaĩsė . \ vaisyti; apvaisyti; įvaisyti; išvaisyti; nuvaisyti; pavaisyti; pravaisyti; privaisyti; užvaisyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įvaisyti — įvaisýti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvaisyti — žr. įvaisyti: 1. Sut. 2. refl. Sut. vaisyti; apvaisyti; įvaisyti; išvaisyti; nuvaisyti; pavaisyti; pravaisyti; priva …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaisyti — apvaisyti, apvaĩso (àpvaisia), apvaĩsė žr. apvaisinti: 1. KŽ. | refl.: Ta karalaitė (bičių motina) į spietimą galia i neapsivaĩsyti Prk. ║ Bitelių kaip nebėr, ir vyšnių neapvaĩso Pl. | refl.: Rugiai kai rasoja, apsìvaisia Nč. 2. refl. Rm Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaisyti — žr. išvaisinti: 1. NdŽ, KŽ, Vlk, Lp, Aps, Str Utis negal nuo piemens (piemeniui) išvaisyti, vis yra ir yra J. Niekaip mes negalim prūsokų iš pirkios išvaisyti Š, Rtr. Žmonės išvaĩsė pupas Dsn. Šitas drebulaites reikės išvaisyt iš patvorio Krok.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaisyti — žr. pavaisinti: 1. N, NdŽ Pavaisyk daugiau balandžių J. 2. Tai tu, Israel, gera veislė, kurią dvasia šventa pavaisė Mž342. Tasai tad vaisius palaimintas įsčių Marijos mergos šią dieną ataduotas tam, kuris jį pavaisė DP427. 3. Lex39, Q206, CI769,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravaisyti — 1. tr. SD325, Sut, N, NdŽ, KŽ kiek įveisti; padauginti: Karvelių pravaisiaũ iš poros J. | prk.: Brangumas bažnyčios tos … meile padaugintas arba pravaisytas DP457. | refl. tr. KŽ: Buvom tokių gerų bulbių prasivaĩsę i vė išėjom iš veislės Mžš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privaisyti — Rtr, NdŽ, KŽ žr. privaisinti: 1. Sut, Kp, Kpč Privaisiaũ aš čia uogų visokių, bus vaikam Vj. Krapų, brudo buvo privaisyta – išpjoviau, išmėčiau visus Sb. Jų (šeškų) dar daug yra, o dar kiek privaisìs Pv. Gali savo viduriuose privaisyti kirmėlių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slyvas — slỹvas sm. (2) K, Rtr, NdŽ; CII210, Sut, N, MitI234(Šd), LBŽ, KlK22,74(Lkv, Pln, Skd), LD214(Trk, Klm), Yl žr. slyva: Slyvas rakingasis (Prunus spinosa) P. Slyvus arba kitus vaisingus medžius aplink savo sklypą sodino K.Donel1. Apynojį gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvaisyti — tr. 1. NdŽ, KŽ žr. užvaisinti 1: Jis užvaĩsė savo moterį J. | refl. KŽ. 2. NdŽ, DŽ1, Ut, Krns užveisti, įveisti, pradėti auginti: Reikė[jo] daugiau sarbentų ažvaisyt Ob. Užvaisyta te žuvų naujai Mrc. Kol tuos paukščius užvaisysi! DrskŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaisyti — vaisyti, vaĩso (vaĩsia Nč), vaĩsė Š, Rtr, NdŽ, FrnW, vaĩsyti, o, ė Prk 1. SD182, SD254, Sut, KŽ, Sl žr. vaisinti 2: Vaisyk usnis, o aš jas išvaisysiu J. Dūkšto ir Salako parapijose jau seniai pradėjo vaisyti braškes VŽ1905,144. Gale dvaro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”